Brukeravtale

Dette er brukeravtalen som gjelder når du blir kunde av Fakturo:

 1. Om Tjenesten
  1. Fakturo.no ("Tjenesten") er et fakturaprogram / en fakturatjeneste som er tilgjengelig via et web-basert grensesnitt over Internett.
  2. Organisasjonen som inngår avtale om bruk av tjenesten ("Brukeren") får tilgang til et eget passordbeskyttet område i Tjenesten. Brukeren kan utstede fakturaer, purringer og kreditnotaer ("Dokumenter"), og dessuten registrere innbetalinger.
  3. Brukeren står selv som utsteder og har formelt ansvar for alle dokumenter som sendes ved bruk av Tjenesten.
  4. Tjenesten inkluderer brukersupport på e-post. Tjenesten inkluderer ikke brukersupport på telefon.
 2. Avtalepartene
  1. Denne Brukeravtalen gjelder mellom partene:
   1. tilbyder av Tjenesten, Kometa AS ("Tilbyder")
   2. Brukeren.
  2. Brukeravtalen er formelt inngått når Brukeren aksepterer avtalen ved påmelding til Tjenesten.
  3. Brukeren må være en norsk organisasjon/bedrift registrert i Enhetsregistreret. Privatpersoner kan ikke inngå avtale om bruk av Tjenesten.
  4. Den personen i organisasjonen/bedriften som inngår denne avtalen må ha rett til å tegne avtaler på vegne av organisasjonen/bedriften.
 3. Avtaletid og oppsigelse
  1. Det er ingen bindingstid knyttet til avtalen.
  2. Oppsigelse av avtalen må skje ved skriftlig henvendelse til den andre avtaleparten, enten på e-post eller papir.
 4. Brukerens ansvar
  1. Dersom Brukeren endrer kontaktperson, e-post-adresse eller postadresse, skal Tilbyder ha beskjed om dette.
  2. Alle fakturaer og purringer som Brukeren sender ved hjelp av Tjenesten skal gjelde rettmessige krav overfor mottaker.
  3. Brukeren har alene det fulle ansvar for at regnskapsdokumentasjon som oppstår ved bruk av Tjenesten blir oppbevart på en måte som tilfredsstiller lovmessige krav.
  4. Brukeren skal holde passordet til Tjenesten hemmelig.
 5. Betaling for Tjenesten
  1. Brukeren faktureres månedlig for påløpte avgifter ved bruk av Tjenesten, eller når et minstebeløp er påløpt. Flere detaljer om fakturering av Tjenesten finnes i https://www.fakturo.no/hjelp .
  2. Faktura til Brukeren utstedes med 10 dagers betalingsfrist.
  3. Ved manglende betaling av faktura for Tjenesten vil det påløpe purregebyr og renter i henhold til statens satser.
  4. Tilbyder av Tjenesten har rett til å stenge Brukerens tilgang til Tjenesten ved manglende betaling.
 6. Misbruk av Tjenesten
  1. Ved misbruk av Tjenesten, eller brudd på andre punkter i denne Brukeravtalen, har Tilbyder rett til å umiddelbart stenge Brukerens tilgang til Tjenesten. Hva som kan anses som misbruk avgjøres av Tilbyder alene. Handlinger som anses som misbruk omfatter, men er ikke begrenset til:
   1. Forsøk på hacking av Tjenesten
   2. Utsendelse av fakturaer eller purringer ved bruk av Tjenesten som ikke gjelder rettmessige krav
 7. Priser og prisendringer
  1. Den gjeldende prislisten for Tjenesten er tilgjengelig på nettadressen https://www.fakturo.no/priser .
  2. Alle priser knyttet til Tjenesten kan endres med 30 dagers varsel til Brukeren. Slikt varsel anses å være gitt til Brukeren på det tidspunktet informasjon om prisendringen er kunngjort på nettadressen https://www.fakturo.no/priser.
 8. Brukerdata
  1. Brukeren har selv eiendomsretten til data som Brukeren selv har lagt inn i Tjenesten.
  2. Ved oppsigelse av Tjenesten skal tilbyder slette Brukerens data innen rimelig tid.
  3. Tilbyder skal sørge for at data som brukeren legger inn i Tjenesten holdes konfidensielle.
 9. Ansvar
  1. Tilbyder skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap for Brukeren, med mindre det skyldes grov uaktsomhet fra Tilbyders side.
 10. Tvister
  1. Oslo tingrett er verneting for eventuelle tvister mellom partene.
 11. Endring av Brukeravtalen
  1. Den gjeldende Brukeravtalen for Tjenesten er tilgjengelig på nettadressen https://www.fakturo.no/brukeravtale .
  2. Tilbyder kan endre Brukeravtalen for Tjenesten med 30 dagers varsel. Slikt varsel anses å være gitt på det tidspunktet informasjon om endring av avtalevilkår er er tilgjengelig på nettadressen https://www.fakturo.no/brukeravtale .