Brukeravtale

Sist oppdatert 05.06.2021

Dette er brukeravtalen som gjelder for ditt kundeforhold i Fakturo:

 1. Om Tjenesten
  1. Fakturo.no ("Tjenesten") er et fakturaprogram / en fakturatjeneste som er tilgjengelig via et web-basert grensesnitt over Internett.
  2. Organisasjonen som inngår avtale om bruk av tjenesten ("Brukeren") får tilgang til et eget passordbeskyttet område i Tjenesten. Brukeren kan utstede fakturaer, purringer og kreditnotaer ("Dokumenter"), og dessuten registrere innbetalinger.
  3. Brukeren står selv som utsteder og har formelt ansvar for alle Dokumenter som sendes ved bruk av Tjenesten.
  4. Tjenesten inkluderer svar på enkle spørsmål om bruk av Tjenesten (kundeservice) på e-post. Tjenesten inkluderer ikke kundeservice på telefon.
 2. Avtalepartene
  1. Denne Brukeravtalen gjelder mellom partene:
   1. tilbyder av Tjenesten, Kometa AS ("Tilbyder")
   2. den organisasjon som inngår avtale om bruk av Tjenesten ("Brukeren")
  2. Brukeravtalen må aksepteres før Brukeren blir kunde av Tjenesten.
  3. Brukeren må være en norsk organisasjon/bedrift registrert i Enhetsregistreret. Privatpersoner kan ikke inngå avtale om bruk av Tjenesten.
  4. Den personen hos Brukeren som inngår denne avtalen må ha rett til å inngå avtaler på vegne av organisasjonen/bedriften.
 3. Avtaletid og oppsigelse
  1. Det er ingen bindingstid knyttet til avtalen.
  2. Tilbyders oppsigelse av avtalen skal skje ved skriftlig henvendelse til Brukeren, enten på e-post eller pr. papirpost.
  3. Brukerens oppsigelse av avtalen skal gjøres i det passordbeskyttede området i Tjenesten (Din konto - Avslutte konto). Dersom pålogging ikke er mulig, f.eks. hvis brukeren ikke lenger har tilgang til e-postadressen for pålogging, kan henvendelse om oppsigelse skje til Tilbyder pr e-post. I slike tilfeller kan Tilbyder kreve legitimasjon eller på annen måte få verifisert eierskap til kontoen før oppsigelse gjennomføres.
  4. Inaktivitet: Dersom Brukeren ikke har logget seg inn på Tjenesten i løpet av de siste 3 år, kan Tilbyder avslutte Brukerens konto og si opp avtalen uten varsel.
 4. Brukerens ansvar
  1. Dersom Brukeren endrer firma-/organisasjonsnavn, kontaktperson, e-post-adresse eller postadresse, skal Brukeren gi beskjed til Tilbyder om dette uten unødig opphold.
  2. Alle fakturaer og purringer som Brukeren sender ved hjelp av Tjenesten skal gjelde rettmessige krav overfor mottaker.
  3. Brukeren har alene det fulle ansvar for at regnskapsdokumentasjon som oppstår ved bruk av Tjenesten tilfredsstiller lovmessige krav til innhold, og til oppbevaring utenfor Tjenesten.
  4. Brukeren skal velge et sikkert, unikt passord, og holde passordet til Tjenesten hemmelig.
 5. Betaling for Tjenesten
  1. Brukeren faktureres månedlig for påløpte avgifter ved bruk av Tjenesten, eller når et minstebeløp er påløpt. Abonnement på Fakturo Pluss+ løper til det blir sagt opp av Brukeren, og faktureres for hele kalendermåneder.
  2. Faktura til Brukeren utstedes med 10 dagers betalingsfrist.
  3. Ved manglende betaling av faktura for Tjenesten vil det påløpe purregebyr og renter i henhold til statens satser.
  4. Tilbyder av Tjenesten har rett til å stenge Brukerens tilgang til Tjenesten ved manglende betaling.
 6. Misbruk av Tjenesten
  1. Ved misbruk av Tjenesten, eller brudd på andre punkter i denne Brukeravtalen, har Tilbyder rett til å umiddelbart stenge Brukerens tilgang til Tjenesten. Hva som kan anses som misbruk avgjøres av Tilbyder alene. Handlinger som anses som misbruk omfatter, men er ikke begrenset til:
   1. Forsøk på hacking av Tjenesten
   2. Utsendelse av fakturaer eller purringer ved bruk av Tjenesten som ikke gjelder rettmessige krav
 7. Priser og prisendringer
  1. Den gjeldende prislisten for Tjenesten er tilgjengelig på nettadressen https://www.fakturo.no/priser .
  2. Alle priser knyttet til Tjenesten kan endres med 30 dagers varsel til Brukeren. Slikt varsel anses å være gitt til Brukeren på det tidspunktet informasjon om prisendringen er kunngjort på nettadressen https://www.fakturo.no/priser.
 8. Brukerdata
  1. Brukeren har selv eiendomsretten til data som Brukeren selv har lagt inn i Tjenesten.
  2. Ved oppsigelse av Tjenesten skal tilbyder slette Brukerens data innen rimelig tid.
  3. Tilbyder skal sørge for at data som brukeren legger inn i Tjenesten holdes konfidensielle.
 9. Ansvar
  1. Vi gjør vårt ytterste for at Fakturo skal være stabilt og trygt for Brukeren. Tilbyder skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap for Brukeren eller tredjepart. Tilbyders erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til det som er fakturert for Tjenesten siste år.
 10. Tvister
  1. Sør-Trøndelag tingrett er verneting for eventuelle tvister mellom partene.
 11. Vedlegg til avtalen
  1. Vedlegg 1 Databehandleravtale m/vedlegg inngår som del av denne avtalen.
 12. Endring av Brukeravtalen
  1. Den gjeldende Brukeravtalen for Tjenesten er tilgjengelig på nettadressen https://www.fakturo.no/brukeravtale .
  2. Tilbyder kan endre Brukeravtalen for Tjenesten med 30 dagers varsel. Slikt varsel anses å være gitt på det tidspunktet informasjon om endring av avtalevilkår er tilgjengelig på nettadressen https://www.fakturo.no/brukeravtale .